Categories
Uncategorized

No to violence in all of its forms

A curfew has been declared in the city of Seattle and the national guard has been activated. Downtown Seattle has seen immense vandalism and looting. A peaceful protest in memory of George Floyd, the black man who was senselessly murdered by a white policeman in Minneapolis, unfortunately, turned into an opportune time for looters and […]

Categories
Uncategorized

ህዝቢ ኤርትራ ከም ሓንቲ ስድራ

ብዛዕባ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ንዛረበሉ፡ ሓድነት ኣብ ልብን ብልብን እዩ። ነዚ ኣርእስቲ ኣብ ዘልዕለሉ ግዜ፡ ደራሲ ፍጹም ተስፋማርያም (ረባዕ) ዝበለኒ እዝክር። ንሱ ይብል “ ጣልያን ዶብ ጥራይ እዩ ከሊሉ። ግዝኣት እዩ መስሪቱ። ድሕርኡ ዝቐጸለ መስርሕ ኤርትራዊ ሃገራውነት ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ብውሽጣዊ ዳይናሚክነት በብመድረኹ ዘማዕበሎ እዩ።” እታ ኣገላልጻ ኣዝያ ጽርይትን ዓማቑን ኮይና ረኺበያስ ነዚ ዝስዕብ […]

Categories
Uncategorized

ቀዳሞት ደርፍታት ህ/ ግንባር

ብኣጋጣሚ መበል 29 በዓል ናጽነት ናይ ምዝንጋዕ ወፈያታት ይቕጽል ኣሎ፡) ቀዳሞት ደርፍታት ህዝባዊ ግንባር 1- ኢትጃምም ዕንታቼ ዎ ኢትብኬ2- ሕደጉኒ፡ ሕደጉኒ ምስል ሓውዬ ለሓይሰኒ3- ኣበይ ኣሎ ብጻይ ተጋዳላይ4- ዓይኖም ሰለም ዘየብሉ5- መዝሙር ስዉኣት ትግረ= እግል ሕርየት ሸዐብና፡ ለአስተሽሀደው ሐውና6- መዝሙር= ስዉኣት ብጾትና ዘብጻሕኡም ኣብ ግብሪ6- ኤረየ ንዒን’ዶ ተሎ7- ዕድል ኣለኒ ግንባር ኣለኒ ምስ ህዝባዊ ግንባር […]

Categories
Uncategorized

መፈጸምታ

እዛ ትስዕብ ጽሕፍቲ ብምኽንያት መበል 25 ዓመት ናጽነት፡ ብ2016 ጽሒፈያ ዝነበርኩ እያ። ነቶም ሓደስቲ ኣንበብተይን ነቶም ወትሩ ተተባብዑንን ምድጋማ ኣይከፍእን። ሰናይ ቅንያት ናጽነት። ሓደ ሓደ ናይ ታይፒንን ኣሰራርዓ ቃላትን ኣርተዖት ተገይሩላ ኣሎ።===================== “መፈጸምታ” እትብል መጽሓፍ የንብብ ኣለኹ። ልዕሊ 550 ገጻት ዘለዋ፡ ሓጸርቲ ዛንታታትን ስእልታትን ካርታታትን ዘካተተት መጽሓፍ እያ። ገሊኦም ጸሓፍቲ እንፈልጦም ክኾኑ ከለዉ፡ ዝበዝሑ ግን […]

Categories
Uncategorized

ደሓን ኩኒ ባርነት

ሻውዓይትን ናይ መወዳእታን ናይቲ ብምኽንያት በዓል ናጽነት ክቐርብ ዝጸንሐ እዛ ደርፊ እዚኣ ምስታ ኣቀዲመ ምስ ዝክርታት ቤት ትምህርቲ ሰውራን ጉጅለ ባህሊ ቤት ትምህርቲ ሰውራን ዘቕረብክዋ ደርፊ ተመሳሳሊ ድሕረ ባይታ ኣለዋ (ትሕት ኢልኩም ፈትሽዋ)። ዝፈልያ እንተሎ ትሕዝቶኣን ደራፊታን እዮም። ትሕዝቶኣ ብዛዕባ ምቕንጣጥ ባርነት ዘዘንቱ እዩ። ” ደሓን ኩኒ ባርነት” ትብል ስውእቲ ሃና ጓል መንደቕ፡ ደሓን ኩኒ […]

Categories
Uncategorized

COVID-19 ተላሂሙ፡ ኢዱ ሂቡ።

ምስ ኮሮና ቫይረስ ዝተገብረ ቀዳማይ ዙርያ ጥምጥም ብዓወት ኤርትራ ተዛዚሙ። ውጽኢት፥ ዝተለኽፉ= 39 ዝሞቱ= 0 ዝሓወዩ=39 ተዓወቲ ኤርትራ! ቀዳማይ ዙርያ ብዓወት ኤርትራ ተዛዚሙ ኣሎ። ይኹን እምበር፡ ሕጂ “ኣይበልናን’ዶ” ኢልና ንደርፈሉን ንጎደና ሓርነት ወረር ወረር ንብለሉ ኣይኮነን። እዚ ሰንካም ቫይረስ መታን ምሉእ ብምሉእ ክሰዓር ልክዕ ከምቲ ባህሩ ንሕና እውን ሓራይፍ ክንከውን ኣለና። ብስልትን ጥበብን ፍልጠትን፡ ልዕሊ […]

Categories
Uncategorized

ዝኽሪ ናይ ሓንቲ ደርፊ

ነዛ ዕዳይ ቅልጥፍ-ቅልጥፍ ኢለ ክኸፍላ። ብምኽንያት መበል 29 በዓል ናጽነት፡ 7 ሰውራውያን ደርፍታት ከቕርብ ካብ ዝተኣዘዙ ሓደ እየ’ሞ ንሎሚ ራብዓይቲ ደርፊ ከቕርብ። ሎሚ ንገዛይ ማለት ንቤት-ትምህርቲ ሰውራ እተዘኻኽር ደርፊ ከቕርበልኩም እየ። ምስኡ ዝመጽእ ድማ ሓያል ዝኾነ ዋሕዚ ዝኽርታት ኣሎ እንድዩ። “ተዓገሲ ነብሲ” እናበልኩ ገለ ድሕረ-ባይታ ናይዛ ደርፊ ክጸውየኩም። 1- ብዛዕባ ቤትም-ትምህርቲ ሰውራ ብዙሕ ጉጉይ መረዳእታታት […]

Categories
Uncategorized

ዳግመ ትንሳኤ ኢሳይያስ

ብጸብጻባቶም እንተኮይኑ፡ ፕረሲደንት ኢሳይያስ ብዙሕ ግዜ መይቱን ብዙሕ ግዜ ከኣ ካብ ዓለም ምዉታን ተሲኡን። እዚ ናይ ሎሚ “ዳግመ ትንሳኤ” እውን መቐጸልታ ናይቲ ልሙድ ፊልም ክኸውን ይኽእል። መቸም “ስረሓት ገድሊ/ሻዕብያ” ስለዝኾንኩ እምነተይ ኣብ ልዕሊ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ኣብ ባህሊ ሻዕብያ፡ ውልቀሰባት ኣገደስቲ’ኳ እንተኾኑ ኣብ ዕድል ሃገራት ከም ወሰንቲ (indispensable) ኣይኮኑን። እቲ ወሳኒ ንዕላማታት ሰውርኡ ዝርዳእን […]

Categories
Uncategorized

“ስለምንታይ ንካድረታት ወያነ ኣብ ገጻት FBካ ክምልሱ ትገድፎም፡ ስለምንታይ ን”ተቃወምቲ” ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ዓምድታትካ ድላዮም ክጽሕፉ ሸለል ትብሎም” ተደጋጊመን ብናይ ውልቂ መልእኽታት ዝመጻኒ እየን። ኣሕዋትን ኣሓትን፡ ብጽሑፋተይ ዝተተንከፈ ዝመስሎ ወገን፡ ልክዕ ከምቲ ኣነ ርኢቶ ክህብ መሰል ከም ዘለኒ ዝኣምኖ፡ ንሱ እውን ብዝመሰሎ ክምልስ መሰሉ እዩ። ሰለስተ ነገራት እየ ዘይጻወረን። መጠንቀቕታ እውን እህብ እየ። 1- ዘርኣውን […]

Categories
Uncategorized

በረከት ኣብ መጋባእያ ቤት ፍርዲ

ትማሊ ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ፍርዲ በረከት ስምኦን፡ ዳኛ፡ ትብሎ ኣለካ ድዩ? በረከት፡ ክቡር ዳኛ ፈተውተይን ደቀይን ስልጣንያታት መግቢ ከእትዉለይ ክፍቀደለይ እሓትት። ዳኛ፡ ሕራይ፡ መታን ክምዝገብ፡ ኣስማቶም’ዶ ምሃብካና በረከት፡ ስመርርርርር…ስመር’ወ’ታ። ዘዕበኹዎም ደቀይ። እዋእ gofundme ይገብሩለይ እውን ይኾኑ። ዳኛ፡ እቲ ብgofundme ዝእከብ ገንዘብ ከ ብኸመይ ክበጽሓካ እዩ? በረከት፡ እሙናት ደቀይ እዮም። ዳኛ፡ ንሰራቒ’ኮ ሰራቒ ኣለዎ’ዩ። በረከት፡ ንሱስ […]