Categories
Uncategorized

COVID-19 ተላሂሙ፡ ኢዱ ሂቡ።

ምስ ኮሮና ቫይረስ ዝተገብረ ቀዳማይ ዙርያ ጥምጥም ብዓወት ኤርትራ ተዛዚሙ። ውጽኢት፥ ዝተለኽፉ= 39 ዝሞቱ= 0 ዝሓወዩ=39 ተዓወቲ ኤርትራ! ቀዳማይ ዙርያ ብዓወት ኤርትራ ተዛዚሙ ኣሎ። ይኹን እምበር፡ ሕጂ “ኣይበልናን’ዶ” ኢልና ንደርፈሉን ንጎደና ሓርነት ወረር ወረር ንብለሉ ኣይኮነን። እዚ ሰንካም ቫይረስ መታን ምሉእ ብምሉእ ክሰዓር ልክዕ ከምቲ ባህሩ ንሕና እውን ሓራይፍ ክንከውን ኣለና። ብስልትን ጥበብን ፍልጠትን፡ ልዕሊ […]

Categories
Uncategorized

ዝኽሪ ናይ ሓንቲ ደርፊ

ነዛ ዕዳይ ቅልጥፍ-ቅልጥፍ ኢለ ክኸፍላ። ብምኽንያት መበል 29 በዓል ናጽነት፡ 7 ሰውራውያን ደርፍታት ከቕርብ ካብ ዝተኣዘዙ ሓደ እየ’ሞ ንሎሚ ራብዓይቲ ደርፊ ከቕርብ። ሎሚ ንገዛይ ማለት ንቤት-ትምህርቲ ሰውራ እተዘኻኽር ደርፊ ከቕርበልኩም እየ። ምስኡ ዝመጽእ ድማ ሓያል ዝኾነ ዋሕዚ ዝኽርታት ኣሎ እንድዩ። “ተዓገሲ ነብሲ” እናበልኩ ገለ ድሕረ-ባይታ ናይዛ ደርፊ ክጸውየኩም። 1- ብዛዕባ ቤትም-ትምህርቲ ሰውራ ብዙሕ ጉጉይ መረዳእታታት […]

Categories
Uncategorized

ዳግመ ትንሳኤ ኢሳይያስ

ብጸብጻባቶም እንተኮይኑ፡ ፕረሲደንት ኢሳይያስ ብዙሕ ግዜ መይቱን ብዙሕ ግዜ ከኣ ካብ ዓለም ምዉታን ተሲኡን። እዚ ናይ ሎሚ “ዳግመ ትንሳኤ” እውን መቐጸልታ ናይቲ ልሙድ ፊልም ክኸውን ይኽእል። መቸም “ስረሓት ገድሊ/ሻዕብያ” ስለዝኾንኩ እምነተይ ኣብ ልዕሊ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ኣብ ባህሊ ሻዕብያ፡ ውልቀሰባት ኣገደስቲ’ኳ እንተኾኑ ኣብ ዕድል ሃገራት ከም ወሰንቲ (indispensable) ኣይኮኑን። እቲ ወሳኒ ንዕላማታት ሰውርኡ ዝርዳእን […]

Categories
Uncategorized

“ስለምንታይ ንካድረታት ወያነ ኣብ ገጻት FBካ ክምልሱ ትገድፎም፡ ስለምንታይ ን”ተቃወምቲ” ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ዓምድታትካ ድላዮም ክጽሕፉ ሸለል ትብሎም” ተደጋጊመን ብናይ ውልቂ መልእኽታት ዝመጻኒ እየን። ኣሕዋትን ኣሓትን፡ ብጽሑፋተይ ዝተተንከፈ ዝመስሎ ወገን፡ ልክዕ ከምቲ ኣነ ርኢቶ ክህብ መሰል ከም ዘለኒ ዝኣምኖ፡ ንሱ እውን ብዝመሰሎ ክምልስ መሰሉ እዩ። ሰለስተ ነገራት እየ ዘይጻወረን። መጠንቀቕታ እውን እህብ እየ። 1- ዘርኣውን […]

Categories
Uncategorized

በረከት ኣብ መጋባእያ ቤት ፍርዲ

ትማሊ ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ፍርዲ በረከት ስምኦን፡ ዳኛ፡ ትብሎ ኣለካ ድዩ? በረከት፡ ክቡር ዳኛ ፈተውተይን ደቀይን ስልጣንያታት መግቢ ከእትዉለይ ክፍቀደለይ እሓትት። ዳኛ፡ ሕራይ፡ መታን ክምዝገብ፡ ኣስማቶም’ዶ ምሃብካና በረከት፡ ስመርርርርር…ስመር’ወ’ታ። ዘዕበኹዎም ደቀይ። እዋእ gofundme ይገብሩለይ እውን ይኾኑ። ዳኛ፡ እቲ ብgofundme ዝእከብ ገንዘብ ከ ብኸመይ ክበጽሓካ እዩ? በረከት፡ እሙናት ደቀይ እዮም። ዳኛ፡ ንሰራቒ’ኮ ሰራቒ ኣለዎ’ዩ። በረከት፡ ንሱስ […]

Categories
Uncategorized

ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ገዛእቲ ስርዓታት እምበር ኣንጻር ህዝብታት ኣይኮነን

ሕጂ እውን ክደግሞ፡ 1- ህዝቢ ኤርትራ ይትረፍ’ዶ ምስ ህዝቢ ትግራይ፡ ምስ ዝኾኑ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ እውን ጽልኢ የብሉን። 2- ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ጨፍለቕቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ እዩ ጽልኡን ሕራነኡን። ነዛ ከም ህዝቢ ብሰላም ናይ ምንባር መሰሉ ስለዝነፈግዎ። እቶም ስርዓታት ዝተፈላለየ መልከዓትን ኣስማትን ክህልዎም ይኽእል። ንጉሳዊ ሃይለስላሰ፡ ወተሃደራዊ ስርዓት ደርግ፡ ወይ ድማ ወያናይ ደደቢት። ምስዞም ስርዓታት […]

Categories
Uncategorized

ናይ ጀማዓትና ፈጨው

ሕጂ ኸኣ ያኢ ነታ ናይ ትማሊ ኣውጺኦም ሓዳስ ካብ መቀለ ዝመጸቶም ካሴት የጻውቱ ኣለዉ። ኣነ፡ ኣብ ዝኾነ እዋንን ሳዓትን ንስምን ክብርን ሃገረይ ክሰርሕ እየ። ኣገልጋልን ኮሓሓልን ተኸላኻልን ፕሮፓጋንዲስትን ናይቲ ደመኛ ጸላኢ ሃገረይ ዝኾነ ወያነ ክኾኑዝመረጹ ናታቶም ጉዳይ እዩ። ከምኡ እዩ ሕሹኽ ዝብለኒ መልእኽቲ ወርሒ ግንቦት፡ ከምኡ እዩ መንፈስ ኤርትራውነት ዝጽውዕ። ኬን በሎም መደናገርቲ ኬን በሎም […]

Categories
Uncategorized

COVID-19: The Eritrean Experience

The Eritrean experience: When science, leadership and informed public work in tandem, COVID-19 reverses its course ተመክሮ ኤርትራ፡ ስነ-ፍልጠትን መሪሕነትን ንቑሕ ህዝብን ብሓባር ምስ ዝሰርሑ ኮሮና ቫይረስ ይሰዓር xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx The trend the course of the COVID-19 in is taking is indeed encouraging. According to the Ministry of Health: Out of 39 patients, 19 have been […]

Categories
Uncategorized

ኣብዚኣ’ሞ

ናይ 2020 ማነፈስቶ= መናፍሕቶ እቲ ጽቡቕ ነገር፡ 95 ዶክተራት ኣብ ስደት ከም ዘለዉና ፈሊጥና ኣለና። እቲ ሕማቕ ነገር ድማ ቦጅብጅ ዝኾነ ጽሑፍ ኣፍርዮምልና ኣለዉ። እቲ ማነፈስቶ 2020 ዝሰመይዎ ጽሑፍ፡ ጥረ-ምረ ዝመልኦን መናፍሕቲ ከብዲ ዘስዕብን ኮይኑ ረኺበዮ። ብሓቂ ግን መነፈስቶ 2020 እንታይ እዩ ዝብል? እንታይ ን2020 ዝበቅዕ ሓድሽ ነገር ኣለዎ? ዘይናቶም ክህቦም ስለዘይደሊ ነቲ ብእንግሊዘኛ ዝተጻሕፈ […]

Categories
Uncategorized

ብጾተይ፡ ኣሕዋተይ

ምስ ኣማንኤል ን44 ዓመታት ዝኸይድ ፍልጠትን ዕርክነትን ኣለና። ቅድሚ ንኣማንኤል ምፍላጠይ ንስዉእ ኣቦኡ እየ ፈሊጠ። ጅግና ስዉእ ብጹኣምላክ ኣብ ሓይሊ ፊተውራሪ ( ንኣሽቱ ኣዋዳትን ኣዋልድን ዝዕለሙሉ መዓስከር) ዓላሚ እዩ ነይሩ። ካብቶም ንመጀምርታ ምስ ናብራ ገድሊ ዘላለዩናን ኣርኣያ ዝኾኑናን ኣባላት ክፍሊ ታዕሊም ነይሩ። ሽዑ ኣማንኤልን ካልኦት ህጻውንትን ኣብታ ብእንዳ መሪሕነት ትፍለጥ ዝነበረት (ካባና ትሕት ኢላ ትርከብ […]