Categories
Uncategorized

ወዲ ሕድሩ 2ይ ክፋል

ወዲ ሕድሩ(II) ካልኣይ ክፋል ኣብ መስከረም 1976፡ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ክምስረት ከሎ፡ ክቕበሎም ዝጀመረ ተመሃሮ ኣብ ክልተ ክሊ ዕድመ እዮም ነይሮም። ኣዝዮም ነኣሹ (ንናይ ወለዶም ናብዮትን ፍቕርን ዝትክእ ኣተኣላልያ ዘድልዮም፡ ከምኡ እውን መዓልታዊ ምክትታልን ናይ ጽሬትን መግብን ሓገዝ ዘድልዮም፡ ብግምተይ ዕድሚኦም ክሳብ 11 ዓመት ዝነበረ)፡ ዓበይቲ ድማ (ካብ ብግምት 12 ክሳብ 16 ዓመት ኣቢሎም ዝኾኑ) […]

Categories
Uncategorized

ሓድሽ ምዕባለታት ኩነታት ኢትዮጵያ

ካልኣይ ክፋል ወዲ ሕድሩ ተዳልዩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኩነታት ብቕልጡፍ ክቀያየር ርኢናዮ ኣለና። በዚ ምኽንያት ድማ፡ ንካልኣይ ክፋል ወዲ ሕድሩ ግቡእ ኣቃልቦ መታን ክረክብ፡ ኩነታት ክሳብ ዝሃድእ ከጽነሖ መሪጸ ኣለኹ። ንሎሚ ግን ብዛዕባ እዚ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ምዕባለ ቅሩብ ክብል። ብመሰረቱ፡ ኢትዮጵያ ጥዕና ስኢና ጸኒሓ፡ ሕጂ እሞ ናብ ከቢድ ፈተና ተደቕዲቓ ኣላ።1- ኣብ ክልል […]

Categories
Uncategorized

ወዲ ሕድሩ

ወዲ ሕድሩ ቀዳማይ ክፋል፡ መእተዊ  ደበና ኣብ ዘይህልወሉ ለይቲ፡ ንሰማይ’ሞ ጠምት። ዝተፈላለየ ድምቀት ዘለዎም ንዓይንኻ ዝማርኹ ከዋኽብቲ ትርኢ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት፡ ምስ ዑደት መሬት ብዝተኣሳሰር ዝኽሰት ምቅይያር ክፍለ-ኣዋርሕ (seasons)፡ ከምኡ እውን በቲ ንገዛእ ርእሶም ዘካይድዎ ምንቅስቃሳትን፡ ገለ ከዋኽብቲ ቦታታት ከም ዝቐያይሩ ነስተብህል። ገሊኦም ግን ኣብቲ ዝረኣየና ኣድማስ ድምቀቶምን ቦትኦምን ከይቀየሩ ንኣቓልቦ ወዲ ሰብ ዝስሕብን […]

Categories
Uncategorized

Tigray Elites’ Fantasy World

Tigray Elites keep beating drums of war targeting not only Eritrean sovereignty and the reversing of Eritrean independence but to totally dismantle Eritrean identity. Yes, I know it is a futile attempt…but let’s see if we can get into the genesis of this fantasy. Anyway, they told us this sick agenda in their 1976 founding […]

Categories
Uncategorized

ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ 19

ሓበረታ፡ እዚ ዝስዕብ ንኮቪድ-19 ዝምልከት ጽሑፍ፡ ከም ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘተ ተባሂሉ፡ ሸፈፍ ኢልካ ሓበረታ ንምልውዋጥን ብዛዕባ እዚ ክታበት ክሰምዖ ንዝጸንሓኩ ሻቕሎታት ንምቅላል ገለ መብርሂ እንተሃበ ብምባል እዩ እምበር፡ ውዱእ መልስታት ንምሃብ ኣይኮነን። ብተወሳኺ ድማ ነቶም ዕድል ክታበት ኮቪድ-19 እናሃለዎም ብሰንኪ ሕጽረት ሓበረታ ሰጊኦም ክሓልፍዎ ዝኽእሉ ዜጋታት ሓገዝ እንተኾነ ብምባል እዩ።  ንዝያዳ ፍልጠት ንሓካይሞም መታን […]

Categories
Focused Commentaries

ብሓድሽ መንፈስ ናብ ሓድሽ መድረኽ

ክቡራት ተኻታተልተይ፡ ኣዕሩኽ፡ ነቀፍቲ… ጽሑፋተይ ከም ትከታተሉ ትነግሩኒ ኢኹም። ተተባብዑኒ—ሃናጺ ነቐፈታኹም እውን ተፈልዩኒ ኣይፈልጥን። እንሓንሳብ ካብቲ ኣነ ብዛዕባ ነብሰይ ዝሓስቦ ንላዕሊ ኣኽቢድኩም ትጽዕኑኒ ኢኹም። ስለ’ቲ ምትብባዕኩም ብዓጸፋ ከመስግነኩም እፈቱ። ብፍላይ እቲ ካብ መንእሰያት ዝመጸኒ መልሰ-ዕንጋለ መኣዛን ቫይታሚንን እዩ። ክሳብ ሕጂ፡ ነቲ ብስም ተቓውሞ ዝፍለጥ ጫካ ይኹን ንመንግስቲ ዝምልከት ይጠቅም ዝበልክዎ ነቐፈታታት ክጽሕፍ ጸኒሐ። ብዙሓት ነቲ […]

Categories
Focused Commentaries

ምልኻዕ ወረ

“ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ክልል ትግራይ ክግበር ዝጸንሐ ኲናት ዝነበሮ ምትእትታው ክሓብእ ኢሉ ንውጉኣቱ ኣብ ኲናት ይቐትሎም ወይ የዳግሞም ኣሎ” ዝብል ወረ ክላባዕ ጸኒሑ። ኣካል ናይ’ቲ ወያነ ዘዋፈሮ ናይ ሓሶትን ምድንጋርን ዘመተ እዩ ዝብል እምነት ስለዝጸንሓኒ፡ ንወያነ ድማ ከም ሓደ ሓሶት ዝሽትት ግዛዕ ስለእንፈልጦ፡ እንታይ ሓድሽ ኣለዎ ኢለ ክኸይድ ጸኒሐ። ብዛዕብኡ ክሕንጥጥ ኣይመረጸንኩን። ይኹን […]

Categories
Focused Commentaries

Game Over

Game over ማለት ጸወታ ኣብቂዑ እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ንሓደ ተንኮለኛ ናይ ክፍኣት ጸወትኡ ወይ ተርኡ ምስ ዘብቅዕ ወይ ድማ ተፈሊጡ መአደቢ ስጉምቲ ምስ ዝውሰደሉን ካብቲ ናይ ተንኮልን ውዲትን ፍሕሶ ዝኾነ ስርሑ ምስ ዝባረር ዝበሃል እዩ። ” ተፈሊጥካ ኢኻ፡ መዓልትኻ ኣኺላ እያ፡ ደጊም ኣብ ዙፋን ተንኮልን ውዲትን ተወጢሕካ ክትሽንክር ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ፡ ቻው… ” […]

Categories
Focused Commentaries

ንኹሉ እንቋዕ ኣርከብኩሉ

እንቋዕ ከይሞትኩ ነዚ ረኣኹ። ሕጂ እውን – ምስጋና ነቲ ጅግና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ። ኩሉ ግዜ ጅግና። – ምስጋና ነቲ ውሕሉል ኣመራርሓ መንግስትና – ምስጋና ነቲ ዘይጸዓድ ህዝብናቆፎ ናይ’ዛ ርግምቲ ጭፍራ ኣብ ሓጺር እዋን ፋሕፋሕ ክብል ዘበርከትካዮ ተራ ታሪኽ ብኣድናቖት ክዝክሮ ምዃኑ ኣይጠራጠርን። እቲ ሰርቢ ዝግ ምስ በለ፡ ውዕሎኻ ክጽወ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ከመስግነካ እዩ ህዝቢ […]

Categories
Our Stories

ትምዕዶ፡ ትመክሮ

ትመክሮ—ትመክሮ—እንተዘይሰሚዑ ድማ ተሽከርክሮ*1እቲ ቀደም ግዜ ንብለኩም፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ሓደ ዑስማን ጠራር ዝበሃል ከም ኣቦ*2 ተሸይሙ ብቅንዕና የገልግል ነበረ። ዑስማን ጠራር ወዲ ወቒሮ ኮይኑ ኣብ ባጽዕ እዩ ዓብዩ። ቀይሕ፡ ቀጢን፡ በዓል ማእከላይ ቁመትን ልስሉስ ጸጒርን ኮይኑ፡ ትግርኝኡ ጸያፍ ግን ጥዑም ነበረ። ኣዝዩ ለዋህን ተጻዋታይን እውን ነይሩ። መዓት ሕካያታት ናይ ባጽዕን ናይ ገድልን ነይርዎ። ድሕሪ […]