ቅጭ ዘምጽኡለይ ነገራት/Things that annoy me

From MY FB page

ቅጭ ዘምጽኡለይ ነገራት/Things that annoy me
[Don’t miss Eglish version of this post, below)

ክሉ ግዘ ዝገርመኒ ነገር እዩ። ገለ ሰባት “ኣብ ልበይ ዘላ ዘይበልካለይ” ይብሉኒ። ይርደእኒ እዩ። ኣዕሩኽ ይኹን ነበብቲ፡ ብዛዕባ ነብሰወከፍና ዘቐምጥዎ ትጽቢትን መለክዒታትን ኣሎ። በቲ ኣቀዲሞም ዘቐመጥዎ መለክዒ ድማ ክፈርዱና ይደልዩ። “እዋእ፡ ብቀዳምነት፡ ኣብ ልብኻ ዘላ ንስኻ ጥራይ ትፈልጣ፣ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ልብኻ ዘላ ጥራይ ክብል እንተፈቲነ ኣብ ልብታት ካልኦት ዘሎ ሓሳብ ክጎሲ ኣይኽእልን’ዶ?” ኢለ እሓትት። ኣብ ልቦም ዘላ ሓሳብ ንኽሉ ከምትውክል 100% ርግጸኛታት ኮይኖም ይነግሩኒ። 0.01% እኳ ከይገድፉ!! ንዓይ፥ እቲ ሓሳቦም ዘይበልኩሎም ሰብ እውን ኣብ ቅድመኦም እንከለኹ ከም ዘየለኹ እየ። ምናልባት ገምጋመይ ገጋ ክኸውን ይኽእል። እቲ ቀጨውጨው ምባል እውን ካብ ናተይ “ካማይ ዘይሓስቡ” ዝብገስ ክከውን ይኽእል። ፈውሲ ቀጨውጨው ዘለዎ ሰብ እንተሎ ሃየ ተፈደሉ።
It is something that baffles me. Some readers get unhappy because I fail to say what THEY THINK. Now, it is understandable that people have their own expectations and try to measure you up to that preestablished “standard” about you.

So, I wonder, and explain, ” Firstly, what you think you only know; secondly, if I tried to tell what is in your heart/mind, then probably, I will ignore what others would want me to say.” A problematic situation. Isn’t it? That’s why I choose to say what I THINK, not what I think others might think.
However, they get ahead of me and tell me with a 100% certainty that their thoughts and beliefs represent all of us.

Ah, another steep heel to climb, another tough argument to win… They don’t even bother to leave a wiggling room of maybe 0.01% for people who may differ from their worldview. Perhaps, I, the one whom they are quarreling with, does not exist as a separate individual who is endowed with his unique qualities. Or, maybe, I am wrong. but it annoys me, anyway. Could it be that I’m too inflicted with the same malady? Maybe, I’m thinking, “Why don’t others reason out the way I reason?” Well, for anyone with a ready-made remedy, please step forward.
With great appreciation to those who give critical feedback.
Yours truly.

Mahmud Saleh

September 13, 2018


https://bit.ly/2sHMbuN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: