Categories
Uncategorized

ብጾተይ፡ ኣሕዋተይ

ምስ ኣማንኤል ን44 ዓመታት ዝኸይድ ፍልጠትን ዕርክነትን ኣለና። ቅድሚ ንኣማንኤል ምፍላጠይ ንስዉእ ኣቦኡ እየ ፈሊጠ። ጅግና ስዉእ ብጹኣምላክ ኣብ ሓይሊ ፊተውራሪ ( ንኣሽቱ ኣዋዳትን ኣዋልድን ዝዕለሙሉ መዓስከር) ዓላሚ እዩ ነይሩ። ካብቶም ንመጀምርታ ምስ ናብራ ገድሊ ዘላለዩናን ኣርኣያ ዝኾኑናን ኣባላት ክፍሊ ታዕሊም ነይሩ።

ሽዑ ኣማንኤልን ካልኦት ህጻውንትን ኣብታ ብእንዳ መሪሕነት ትፍለጥ ዝነበረት (ካባና ትሕት ኢላ ትርከብ ዝነበረት ቦታ) ይቅመጡ ነይሮም። ክንሕጸብ ኩሉ ግዜ ንርእዮም ነይርና። ደሓር ቤት ትምህርቲ ሰውራ ምስ ተኸፍተ ( መስከረም፡ 1976) ኣማንኤል ካብቶም መስረትቲ ኮይኑ። ኣነን ካልኦት ብጾተይ እውን ካካብ ተውዚዕናዮ ዝነበርባ ኣሃዱታት ተሳሒብና መጺእና።

ኣማንኤል፡ ካብ መጀመርታ ሰማንያታት ክሳብ 1990 ከም ኣባል ጨንፈር ትምህርቲ ኮይኑ ኣብ ድሕረ – መስመር ኣብ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ዕማማት ሰሪሑ። ብዙሕ ናይ ጥሜትን ድኻምን ከበባ ናይ ወዲ ገባን ክሕክየኩም ይኽእል እዩ። ኣብ ኮርባርያ ገባር ተመሲሉ ኣብዑር እናኮብኮበ ምስ ብጾቱ ካብ ክቢ ጸላኢ ዝወጸላ እውን ኣላ እያ።

ካብ 1990 ከም ታንከኛ ኮይኑ ኣብ ምክልኻል ይኹን ምስባር ግንባር ደቀምሓረን ምሕራር ኤርትራን ተሳቲፉ። ሎሚ ጥቓይ ይነብር ኣሎ። ዕርክነትና ከም ቀደሙ እዩ። ኣማንኤል ብዙሕ እዩ ዘነብብን ዝከታተልን ግን ማሕበራዊ ሚድያ ኣይፈቱን። ሓሓንሳብ ደኣ ሰሪቑ ይቅልቀል ይኸውን እምበር። እንተ ቀሪብካዮ ግን ክፉት መጽሓፍ እዩ። ዘይርስዕ ሓንጎል ከኣ ኣለዎ።

የውሃንስ ዓብደላ (ኣቡነባስ) ናይ ንእስነት ዓርክናን ብጻይናን ነይሩ። ክልቲኦም መሳቱ ይኾኑ እዮም። ግን ሓቂ’ዶ ክዛረብ፡ ኣነ ኣያኦም እየ ዝኸውን። ብኽንደይ ዓመታት ኢልኩም ከይተዋጥሩኒ። ኣማንኤል ከም ዝብሎ ግን ብዙሕ ኣይከውንን እዩ።
ኣቡነባስ ሓደ ካብቶም ኣብ ዝኽርታት ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ደሚቑ ዝነብር እዩ።

መቸም ሰባት ብገለ መዳዮም ዘይሃስስ ስእሊ ገዲፎምልካ እዮም ዝሓልፉ። መስሓቕ፡ ተጫራቓይ፡ ደፋር፡ ስነጥበብ ዘስተማቕር፡ ለዋህ፡ ቃልቃል ዝብል ሃገራዊ ፍቅሪ ዝነበሮ መንእሰይ ከም ዝነበረ እዝክር። ምስ ኣማንኤል ከኣ ትኽ ትንፋስ ኣዕሩኽ ነይሮም። ኣብ ኩሉ ዕላላት፡ ኣማንኤል ከይዘከሮ ኣይሓልፍን። ቅድሚ ወርሒ ስእሊ እቲ ንፈትዎ ኣቡናባስ ሰዲድለይስ የካፍለክም ኣለኹ። ኣቡነባስ ካብ 1983 ክሳብ 1989 ከም መምህር ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ክሰርሕ ድሕሪ ምጽንሑ፡ ኣብ 1989 ናብ ክ/ሰራዊት 61 ተመዲቡ። ናጽነት ኣብ ምቅራቡ ከሎ ድማ ብጅግንነት ተሰዊኡ። ሕልሚ ግን ነይርዎ። ሓንቲ ሕግን ፍትሕን ዝነገሳ ብልጽግቲ ኤርትራ ክውንቲ ንምግባር ሕልሙ ምንባሩ ኣብ ዕለታዊ ዕላላቱን ኣብነታዊ ተግባራቱን ይረአ ነይሩ።

ነቲ ሕልሙን ሕልሚ ስዉኣት ብጾቱን ጋህዲ ክንገብር ብሓባር ብዕቱብ ክንሰርሕ ክንቅጽል ኣለና። ሕልምን ራእን ስዉኣትና ከም ኮምፓስ የማእዝነናን ብዝያዳ ክንሰርሕ ድርኺት ይህበናን። ኬን በሎ ምፍልላይን ናይ ቤላ- ቤለውን ትርኪ – ምርክን ጫውጫውታን። ኣልዒልካ ጨምት (aim higher)። ነቲ ልዑል ዕላማታት ንምውቃዕ ድማ ንካልኣዊ ቆይቊ ኣብዚ ትረፍ ኢልና ንዓበይቲ ዕላማታት ክንመጣጠር ኣለና።

ክብሪ ንሰማእታት ኤርትራ።
ዓወትንሓፋሽ!

========================

1- ምስ ኣማንኤል ብጹኣምላክ።
2- ስእሊ ናይ ዮውሃንስ ዓብደላ (ኣቡነባስ)

Image may contain: 2 people, including Mahmud Saleh, people smilingImage may contain: 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s