Categories
Music and Arts

ቀዳሞት ደርፍታት ህ/ ግንባር

ብኣጋጣሚ መበል 29 በዓል ናጽነት ናይ ምዝንጋዕ ወፈያታት ይቕጽል ኣሎ፡) ቀዳሞት ደርፍታት ህዝባዊ ግንባር 1- ኢትጃምም ዕንታቼ ዎ ኢትብኬ2- ሕደጉኒ፡ ሕደጉኒ ምስል ሓውዬ ለሓይሰኒ3- ኣበይ ኣሎ ብጻይ ተጋዳላይ4- ዓይኖም ሰለም ዘየብሉ5- መዝሙር ስዉኣት ትግረ= እግል ሕርየት ሸዐብና፡ ለአስተሽሀደው ሐውና6- መዝሙር= ስዉኣት ብጾትና ዘብጻሕኡም ኣብ ግብሪ6- ኤረየ ንዒን’ዶ ተሎ7- ዕድል ኣለኒ ግንባር ኣለኒ ምስ ህዝባዊ ግንባር […]

Categories
Music and Arts

ደሓን ኩኒ ባርነት

ሻውዓይትን ናይ መወዳእታን ናይቲ ብምኽንያት በዓል ናጽነት ክቐርብ ዝጸንሐ እዛ ደርፊ እዚኣ ምስታ ኣቀዲመ ምስ ዝክርታት ቤት ትምህርቲ ሰውራን ጉጅለ ባህሊ ቤት ትምህርቲ ሰውራን ዘቕረብክዋ ደርፊ ተመሳሳሊ ድሕረ ባይታ ኣለዋ (ትሕት ኢልኩም ፈትሽዋ)። ዝፈልያ እንተሎ ትሕዝቶኣን ደራፊታን እዮም። ትሕዝቶኣ ብዛዕባ ምቕንጣጥ ባርነት ዘዘንቱ እዩ። ” ደሓን ኩኒ ባርነት” ትብል ስውእቲ ሃና ጓል መንደቕ፡ ደሓን ኩኒ […]

Categories
Music and Arts

ዝኽሪ ናይ ሓንቲ ደርፊ

ነዛ ዕዳይ ቅልጥፍ-ቅልጥፍ ኢለ ክኸፍላ። ብምኽንያት መበል 29 በዓል ናጽነት፡ 7 ሰውራውያን ደርፍታት ከቕርብ ካብ ዝተኣዘዙ ሓደ እየ’ሞ ንሎሚ ራብዓይቲ ደርፊ ከቕርብ። ሎሚ ንገዛይ ማለት ንቤት-ትምህርቲ ሰውራ እተዘኻኽር ደርፊ ከቕርበልኩም እየ። ምስኡ ዝመጽእ ድማ ሓያል ዝኾነ ዋሕዚ ዝኽርታት ኣሎ እንድዩ። “ተዓገሲ ነብሲ” እናበልኩ ገለ ድሕረ-ባይታ ናይዛ ደርፊ ክጸውየኩም። 1- ብዛዕባ ቤትም-ትምህርቲ ሰውራ ብዙሕ ጉጉይ መረዳእታታት […]

Categories
Music and Arts

Tigre Poem by Welet Keren