Categories
Uncategorized

ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ገዛእቲ ስርዓታት እምበር ኣንጻር ህዝብታት ኣይኮነን

ሕጂ እውን ክደግሞ፡ 1- ህዝቢ ኤርትራ ይትረፍ’ዶ ምስ ህዝቢ ትግራይ፡ ምስ ዝኾኑ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ እውን ጽልኢ የብሉን። 2- ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ጨፍለቕቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ እዩ ጽልኡን ሕራነኡን። ነዛ ከም ህዝቢ ብሰላም ናይ ምንባር መሰሉ ስለዝነፈግዎ። እቶም ስርዓታት ዝተፈላለየ መልከዓትን ኣስማትን ክህልዎም ይኽእል። ንጉሳዊ ሃይለስላሰ፡ ወተሃደራዊ ስርዓት ደርግ፡ ወይ ድማ ወያናይ ደደቢት። ምስዞም ስርዓታት […]

Categories
Uncategorized

ናይ ጀማዓትና ፈጨው

ሕጂ ኸኣ ያኢ ነታ ናይ ትማሊ ኣውጺኦም ሓዳስ ካብ መቀለ ዝመጸቶም ካሴት የጻውቱ ኣለዉ። ኣነ፡ ኣብ ዝኾነ እዋንን ሳዓትን ንስምን ክብርን ሃገረይ ክሰርሕ እየ። ኣገልጋልን ኮሓሓልን ተኸላኻልን ፕሮፓጋንዲስትን ናይቲ ደመኛ ጸላኢ ሃገረይ ዝኾነ ወያነ ክኾኑዝመረጹ ናታቶም ጉዳይ እዩ። ከምኡ እዩ ሕሹኽ ዝብለኒ መልእኽቲ ወርሒ ግንቦት፡ ከምኡ እዩ መንፈስ ኤርትራውነት ዝጽውዕ። ኬን በሎም መደናገርቲ ኬን በሎም […]

Categories
Uncategorized

COVID-19: The Eritrean Experience

The Eritrean experience: When science, leadership and informed public work in tandem, COVID-19 reverses its course ተመክሮ ኤርትራ፡ ስነ-ፍልጠትን መሪሕነትን ንቑሕ ህዝብን ብሓባር ምስ ዝሰርሑ ኮሮና ቫይረስ ይሰዓር xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx The trend the course of the COVID-19 in is taking is indeed encouraging. According to the Ministry of Health: Out of 39 patients, 19 have been […]

Categories
Uncategorized

ኣብዚኣ’ሞ

ናይ 2020 ማነፈስቶ= መናፍሕቶ እቲ ጽቡቕ ነገር፡ 95 ዶክተራት ኣብ ስደት ከም ዘለዉና ፈሊጥና ኣለና። እቲ ሕማቕ ነገር ድማ ቦጅብጅ ዝኾነ ጽሑፍ ኣፍርዮምልና ኣለዉ። እቲ ማነፈስቶ 2020 ዝሰመይዎ ጽሑፍ፡ ጥረ-ምረ ዝመልኦን መናፍሕቲ ከብዲ ዘስዕብን ኮይኑ ረኺበዮ። ብሓቂ ግን መነፈስቶ 2020 እንታይ እዩ ዝብል? እንታይ ን2020 ዝበቅዕ ሓድሽ ነገር ኣለዎ? ዘይናቶም ክህቦም ስለዘይደሊ ነቲ ብእንግሊዘኛ ዝተጻሕፈ […]

Categories
Uncategorized

ብጾተይ፡ ኣሕዋተይ

ምስ ኣማንኤል ን44 ዓመታት ዝኸይድ ፍልጠትን ዕርክነትን ኣለና። ቅድሚ ንኣማንኤል ምፍላጠይ ንስዉእ ኣቦኡ እየ ፈሊጠ። ጅግና ስዉእ ብጹኣምላክ ኣብ ሓይሊ ፊተውራሪ ( ንኣሽቱ ኣዋዳትን ኣዋልድን ዝዕለሙሉ መዓስከር) ዓላሚ እዩ ነይሩ። ካብቶም ንመጀምርታ ምስ ናብራ ገድሊ ዘላለዩናን ኣርኣያ ዝኾኑናን ኣባላት ክፍሊ ታዕሊም ነይሩ። ሽዑ ኣማንኤልን ካልኦት ህጻውንትን ኣብታ ብእንዳ መሪሕነት ትፍለጥ ዝነበረት (ካባና ትሕት ኢላ ትርከብ […]

Categories
Uncategorized

እዛ FB ሲ ክንደይ ስባት ኣቋሲላ ትኸውን?

እዛ FB ሲ ክንደይ ስባት ኣቋሲላ ትኸውን? ቻው ኢለያ ናብ ኣስመራይ’ዶ ክምርቐፍ? የንብበክም ኣለኹ። ህድእ ጥራይ ንበል። መሳርዕና ብውልቀሰባት ኣይዝረግን እዩ። ንግዚኡ ከዋህልልን ክመሃርን እየ’ሞ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ናይ ትማሊ ኣርእስቲ ካልእ ግዜ ክምለሶ እየ። ነቶም ወዲ ጣባ ዘሊፉዎም ወይ ጸሪፍዎም ተባሂሉ ተነጊሩኒ ዘሎ ገዳይምን ስንኩላትን ተጋደልትናን ይኹን ካልእ ሰባትን ወላ እኳ ከረጋግጾ ዘይክእል […]

Categories
Uncategorized

እዛ FB ሲ ክንደይ ስባት ኣቋሲላ ትኸውን?

እዛ FB ሲ ክንደይ ስባት ኣቋሲላ ትኸውን? ቻው ኢለያ ናብ ኣስመራይ’ዶ ክምርቐፍ? የንብበክም ኣለኹ። ህድእ ጥራይ ንበል። መሳርዕና ብውልቀሰባት ኣይዝረግን እዩ። ንግዚኡ ከዋህልልን ክመሃርን እየ’ሞ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ናይ ትማሊ ኣርእስቲ ካልእ ግዜ ክምለሶ እየ። ነቶም ወዲ ጣባ ዘሊፉዎም ወይ ጸሪፍዎም ተባሂሉ ተነጊሩኒ ዘሎ ገዳይምን ስንኩላትን ተጋደልትናን ይኹን ካልእ ሰባትን ወላ እኳ ከረጋግጾ ዘይክእል […]

Categories
Uncategorized

ንሰማማዕ፡ ንጸዋወር

ንሰማማዕ፡ ንጸዋወር መእተዊ፥ [እዚ ጽሑፍ እዚ ኣብ ሓጺር ግዜን ኣብ መንጎ ስራሕን ዝሕንጥጦ ዘለኹ እዩ። ንዝኾነ ወገን ዝወቅዕ ኮይኑ ክረአ የብሉን። ዝተፈላለየ ክሊፓት ክመጹኒ ቀንዮም። ከተሓሳስበኒ ጀሚሩ። ሓሳባተይ ድማ ምስ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ደቐይን ከካፍል ስለዝደለኹ እዝርገሖ ኣለኹ። ኣብ ዝቅጽል፡ ብተራ ኣርእስታት ዝያዳ ክዓሙቑ ይኽእል። ኩሉ ግዜ ካብ ርኢቶታትኩም እናተማሃርኩ ዝመሓየሽ ሰብ እየ። የቐንየለይ።] ንወዲ ጣባ […]

Categories
Uncategorized

ኣብ ኲናት ብኻልእ ኣገባብ ኢና ዘለና

ኣብ ኲናት ብኻልእ ኣገባብ ኢና ዘለና። ታሪኽና ከም ነናሹን ንጽይንን ዝግበር ዘሎ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት ቃል ቃል ይብል ኣሎ። ናይ መን ኢኻ/ኢኺ? ናይቶም ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ መሳርሒ ታሪኻውያን ጸላእቲ ዝኾኑ ዘለዉ ዲኻ/ኺ ወይስ ኣብ ደምበ ናይቶም ቤቶም ከመሓይሹ፡ ክጽግኑ፡ ከጽርዩ፡ ክዕምሩ / ከልምዑ ፍሕትሕትን ሕፍንፍንን ዝብሉ ዘለዉ ሰብ ተስፋን ሰብ ጽባሕን ኢኻ/ኺ? ታሪኽና ሰራውር ህላወና […]

Categories
Uncategorized

ንእሽቶ ለበዋ ንተጋደልቲ ነበር “ተቃወምቲ”

መጻወትቲ ጸላእቲ ኤርትራን ቃልሳን ኣይትኹኑ።ፖለቲካዊ ርእይቶኹም ክተመሓላልፉ መሰልኩም እዩ። ይኹን እምበር፡ በቲ ኣብ ልዕሊ ፕረሲደንት ኢሳይያስ ዘለኩም ጽልኢ ኣማኻኒኹም ነቲ ክንደይ ጀጋኑ ዝዓሰልዎን ዝወደቑሉን ቃልስናን ጉዳይናን ክትበጣጥሱ ሱቕ ክንብል ሕልናና ኣየፍቅደልናን እዩ። 1. ተጋዳላይ፡ በዓል ዕላማ እዩ ነይሩ። ተታሊሉ ዘይኮነስ ዕላማ እዩ ኣጋዲልዎ። 2. ደቀንስትዮ ተጋደልትና ንጀነራላት ደርግ ዝማረኻን ኣብ ልዕሊ ታንክታት ዝደበላን ጀጋኑ እየን […]