Categories
Uncategorized

በረከት ኣብ መጋባእያ ቤት ፍርዲ

ትማሊ ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ፍርዲ በረከት ስምኦን፡

ዳኛ፡ ትብሎ ኣለካ ድዩ?

በረከት፡ ክቡር ዳኛ ፈተውተይን ደቀይን ስልጣንያታት መግቢ ከእትዉለይ ክፍቀደለይ እሓትት።

ዳኛ፡ ሕራይ፡ መታን ክምዝገብ፡ ኣስማቶም’ዶ ምሃብካና
በረከት፡ ስመርርርርር…ስመር’ወ’ታ። ዘዕበኹዎም ደቀይ። እዋእ gofundme ይገብሩለይ እውን ይኾኑ።

ዳኛ፡ እቲ ብgofundme ዝእከብ ገንዘብ ከ ብኸመይ ክበጽሓካ እዩ?

በረከት፡ እሙናት ደቀይ እዮም።

ዳኛ፡ ንሰራቒ’ኮ ሰራቒ ኣለዎ’ዩ።

በረከት፡ ንሱስ እፈልጦ እየ። ካብ ሰራቂ መንግስቲ እንድየ ዝሰርቕ ነይረ። ግን ስመርርር ደቀይስ ኣይጠልሙንን ይኾኑ።

ዳኛ፡ ፖሊስ፡ ቀፊድካ ናብቲ ሻልኡ ደርብዮ።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s