Categories
Uncategorized

ሓቂ ትቋሰል እምበር ኣይትቃጸልን

ከየንዋሕና ቁርጽ ቁርጽ ክነብሎ። ብዛዕባ ምስታፍ ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ኣብቲ ኣብ ጎንደር ዝተገብረ በዓል ጥምቀት ብዙሕ ሃልዋሳ ክጸሓፍን ክስማዕን ጸኒሑ። መቸም ገና ብልኡላዊነት ኤርትራ ዘይተኣማመኑ ወገናት ከምዘለዉና ወይ ድማ “ንሕና ዘይገዛእናያ (govern ዘይገበርናያ) ኤርትራ ከቶ ኣይልኡላዊትን” ዝብል ደረቕ ፖለቲካ ኣድሪቕዎም ክኸውን ኣለዎ። ብዝኾነ፡-
1. ኤርትራ ብውሑዱ ካብ 24 ግንቦት 1993 ልኡላዊት ሃገር ምዃና ምዝኽኻር ከድልየና እዩ። ልኡላዊት ማለት ድማ ኣብ ክሉ ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳያት፡ እንኮላይ ምስ መን ዝምድናኣ ትኹስኩስን ንመን ጎስያ ትሓልፍን መሰላ እዩ… ንወያነ ignore ምግባር እውን ሓደ ካብቲ ልኡላውነታ ዘጎናጸፋ መሰል እዩ…ignore ትብል ቃል ብብዝሒ ይጥቀም ነበረ ስዉእ ሜጀር ጀነራል ውጩ…እወ ignore…ኢግኖር ደኣ ቀቀሊሉ። ምትሕስሳብ እውን እኮ ክስዕብ እዩ።

2. ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር ስለዝኾነት፡ ሕግታት ኢትዮጵያን፡ ፕሮቶኮላዊ ስምምዓት ክልቲአን ሃገራትን ኣህጉራዊ ሕግታትን ክሳብ ዘይጠሓሰት፡ ምስ ዝኾኑ ክልላት ኢትዮጵያ ዝምድና ክትገብር መሰላ እዩ። ካብ መቐለ ናይ “ይሕለፍ” ወረቐት ኣየድልያን እዩ። እዚ ኸኣ እዩ እንዳ ወያነ ከብዶም ዝቖርርጾም። ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝግበር ርክባት ገበርትን ሓደግትን እንድዮም ክኾኑ ዝደልዩ ነይሮም።
3. ኣብቲ ቃለ-ምሕትት ኣምባሳደር ወላ ሓንቲ ንልኡላውነት ኤርይራ ዘዋርድ የለን። ብኣንጻሩ’ደኣ፡ ሰመረ ርእሶም ንልኡላነት ኤርትራ ዘንጸባርቕን ዘዘኻኻርን ዘሰምርን መልስታት እዩ ሂቡ። እንተላይ ነዞም ጀማዓትና መዘኻኸሪ ዝኸውን ማለተይ እዩ።
4. እቲ ጸገም ግን ኣእዛኖምን ኣእምሮኦምን ንደደቢታዊ ኣተሓሳስባን ገለጻን እዮም ለሚዶም።
ሰመረ ርእሶም ኣዝዩ ዲፕሎማስያዊ እዩ ነይሩ፡ ንኣገዳስነት ሰላምን ምትሕግጋዝን እዩ ገሊጹ። He was perfectly diplomatic. ካብዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት እናማዕበለ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋሁ ዝኸሰሩ ሓይልታት ጥራይ እዮም ከዕልብጡ ትጽቢት ዝግበረሎም።
5. ጸረ ኤርትራ ዝኾነ መግለጺታት ዝዝርግሕ ወገን ወይ ውልቀሰብ፡ እቲ ዝነዝሖ ተጻባኢ ወረን ብሂላትን ናይ ገዛእ ርእሱ ዋንነት ይኸውን። ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝውክል ኣይኮነን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከኣ ወያነ ዘይምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ንጀማዓትና ምዝኽኻር ከድልየና እዩ። በዚ መሰረት፡ እቶም ንካርታ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓዊሶም ኣብ ጎንደር ተራእዮም ዝተባህሉ ውልቀሰባት ወይ እውን ጉጅለታት ካብቶም ባሕሪ የድልየና ክብሉ ዝግስግሱ ዝጸንሑ ጀነራትን ሓለፍትን ተለኣኣኽትን ወያነ ዝፈልዮም እንታይ ኣሎ? ወይስ እቲ ኣጋጣሚ ኣብ መቀለ ስለዘይተገብረ እዩ?

ወያናይ ቫይረስ እንተዘይሒዙካ፡ ከም ኤርትራዊ መጠን፡ ወራርን ጎባጥን ሓይልን ኣተሓሳስባኡን ኣብ ዘለዎ ይሃሉ ክትቃወሞ ይግበኣካ። ይኹን እምበር፡ ጀማዓትና እቶም ንፈልጦም እዮም። ኣብ ርሱን ውግእን ኣብ ዝሰዓበ ናይ ተጻብኦ ዓመታትን ምስ ጎባጢ ወያነ ዝወገኑ እዮም። ክሳብ ሎሚ ንወያነ ብዝግባእ ሓይሊ ክኽንኑ ኣይረአናን። ብኣንጻሩ’ኳ ዝበዝሑ፡ ኣብ ስምምዕ ኣልጀርስን ብይን ዶባትን ኣተሓሕዘኦም ካብ ናይ ወያነ ኣይፍለን። ብሓጺሩ፡ ብዛዕባ ልኡላውነት ኤርትራ ዝግበር ሸቀጥን ምትላልን ካብቲ ብንቡር ከም ንብዓት ሓርገጽ ዝግለጽ ምስሉይነት ዝሓልፍ ኣይኮነን። ኤርትራ ናጻን ልኡላዊት ሃገር እያ። ንልኡላውነታ ከም ብሌን ዓይኑ ዝከናኸና ዘይጸዓድ ህዝቢ ትውንን። ብዘይጠቅም ናይ “ኣምሓራይ በልዓካ” ምፍርራህ ዝርዕድ ህዝቢ ኣይኮነን። ቀዳማይ ደመኛ ጸላኢኡ መን ምዃኑ ኣጸቢቑ ከም ዝፈልጥ ደጋጊሙ ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ባህሪ ናይ ህዝብና ከም ገለ ኢሉ ከይበርሃሎም ንዝሓለፎም ድማ ጸገም የለን። ትማሊ ተራእዩ፡ ሎሚ ይረአ ኣሎ፡ ጽባሕ እውን ክድገም ስለዝኾነ ቅሩብ ልቢ ምዕባይ ጥራይ።

ርሑስ በዓል ጥምቀት ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን!

2020 ዓመት ዝበረኸ ምትሕግጋዝን ቁጠባዊ ዕብየትን ራህዋን ክትከውን እምነ
—–++++++++
ብዛዕባ ልኡላውነትን ምስ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ዘለዎ ታሪኻውን ሕጋውን ምትእስሳራት ኣብ ዝመጽእ ሳልሳይ ጽሑፍ ናይቲ 2019 ምኽንያት ብምግባር ከውጸኦ ዝጸናሕኩ ትንታነታት ከቕርቦ እየ።
———————
Update: ናይ ኣምሓራ ሚድያ ነቲ ኤርትራ ሓዊሱ ዝተሰርሐ ካርታ ወጊዙ።
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=709859546217984&id=396615230875752
———————————

ማሕሙድ ሳልሕ

እታ ኣነ ቀደም ዝፈልጣ ጎንደር ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ጥራሕ ኔርዋ ሕጅ ግን ሰለስተ ኣለዋ:: ብዙሓት High School ድማ ተከፊተን: ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ካብ ዝበሎ::

YOUTUBE.COM
እታ ኣነ ቀደም ዝፈልጣ ጎንደር ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ጥራሕ ኔርዋ ሕጅ ግን ሰለስተ ኣለዋ:: ብዙሓት High School ድማ ተከፊተን: ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ካብ ዝበሎ::

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s