Categories
Uncategorized

ጦብላሕታይ ብዛዕባ ሰሚናር ሚኒስተር ፍትሒ

ኣብቲ ሎሚ ምሸት ብሚኒስተር ፍትሒ፡ ፎዝያ ሃሽም፡ ኣብ ከተማ ስያትል ዝተኻየደ ኣኼባ ተሳቲፈ ነይረ። ዶንጒየ እየ ኣብቲ ኣኼባ መጺአ፡ ዝበዝሕ መግለጺኣን ዝተንከፈቶም ዛዕባታትን ሓሊፎምኒ። ኣብ ሕቶታት ግን ዝተረፈ ኣርእስቲ ነይሩ ክብል ኣይደፍርን። ክሎም እቶም ተቓወምቲ ዘልዕልዎም ኣርእስታት፡ ማለት ንኩነታት ቅዋምን ግዝኣተ ሕግን ዝምልከት፡ ንምውርራስ ወለዶታት ዝምልከት፡ ኩነታት ዶብን ዝምድናና ምስ ኢትዮጵያን፡ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ንምትብባዕ ዝምልከት፡ ጉዳይ ፍልሰት መንእሰያት…ወዘተ ተላዒሉስ እቲ መልስታት እውን ንህሉው ኩነታትና ርኢኻ እኹላት ነይሮም ክብል እኽእል።

ካብ መልስታት ሚኒስተር ፍትሒ ከም ዝተረዳእክዎ
1. ክሳብ ሕጂ ኩነታት ገዲዱ ብዙሕ ጸገማት ይጽወር ከምዝነበረ፡ ካብ ሕጂ ንንየው ግን “ሰባት ከም ኣቕሓ ብይጽነሓለይ ኣብ ታብያተ-ማእሰርታት ኣይክድርበዩን እዮም። ዜጋታት ሕጊ ፈሊጦም ንመሰሎም ክቃለሱ ጎስጓሳት ነካይድ ኣለና”
2.መንግስቲ ኣብ ምኽላስ ፖሊሲታትን ኣብ ምጽራይ ትካላትን ኣድሂቡ ከም ዝጸንሐ።
3. ኣብ ያታዊ ሕግታት ኤርትራ ዝተመርኮሰን ምስ ታሪኻውን ባህላውን ኩነታት ኤርትራ ዝኸይድ ሕግታት ወጺኡስ ጎስጓሳት ይካየድ ከም ዘሎ፡ መሳርዕ ፍትሒ ኤርትራ ካብ ዓድታት ጀሚሮም ናብ ሃገር-ሓቆፍ ገጾም ከም ዝንደቁን ሰረታትን ፍልፍልን ናይቲ ክዳሎ ዝስረሓሉ ዘሎ ቅዋም ክኾኑ ምዃኖም።
4. ዜጋታት ኣብ ቤት-ጽሓፈታት ጌጋታት ክርእዩ ከለዉ ብቐጥታ ነተን ዝምልከተን ሚኒስትሪታት ከመልክቱ ከምዝግባእ።
5. ናብ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ዝቐንዐ ኣብዚ ቐረባ እዋን ቅጥዕታት ክዝርጋሕ ምዃኑ።
6. ኤርትራ ነዚ ብኽንደይ መስዋእቲ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ኣብ ሕጊ ዝተመርኮሰን ዘላቕን ንምግባሩ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ቀጻሊ ጽምዶ ከምዘላን ዶባትና ድማ ኢትዮጵያን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝፈልጠኦ ውዱእ ምዃኑ።
7. ቀንዲ ኣተኩሮ መንግስቲ ቁጠባዊ ኩነታት ኤርይራ ንምብርባርን ንመንእስያትና ዕድላት ስራሕ ንምጥጣሕን፡ ከም ኣካሉ ድማ ብዝተጸንዐ መገዲ መንእስያትና ኣብቶም ናይ ብሕትን መንግስትን ትካላት እናተሰክዑ ክጣየሱ።
8. ብሓፈሽኡ እቲ ሕቶታትን ርኢቶታትን ከምኡ እውን መልስታት ሚኒስተር ፍትሒ፡ ኣብ ዋርሳይን መንእሰያትን ዘተኮረ ምንባሩ ዘሕጉስ እዩ ነይሩ።
እዚ ገለ ካብቲ ክዝክሮ ዝኽፕእል ሓፈሻዊ መልእኽታት እዩ። ዶንግየ ኣትየ ክንሰይ ብስራሕ ምኽንያት እቲ ኣኼባ ገና እናቀጸለ ስለዝወጻእኩ ዝሓለፈኒ ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣጠቓሊልካ ክረአ ከሎ ግን ዉዕዉዕ ኣኼባ እዩ ነይሩ። ሚኒስተር ፎዝያ እውን ከይሓባብአትን ብዘይ ናይ ምክልኻል መንፈስን ፈኲስዋ ትምልስ ነይራ።
ዎ ደሓንኩም።

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s